Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.cd-lp.eu môžu uskutočňovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Objednávky
Tovar ponúkaný v internetovom obchode www.cd-lp.eu je možné objednať prostredníctvom nákupného košíka. Vytvorením objednávky súhlasíte s cenovou ponukou. Osobný odber nie je možný.

Zrušiť objednávku môžete telefonicky na tel. č. 0949255121 alebo prostredníctvom e-mailu: info@cd-lp.eu

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Platba

Platba môže byť realizovaná:
vkladom alebo prevodom priamo na účet
dobierkou – platba sa uskutoční pri preberaní zásielky
paypalom

Po telefonickej dohode pri osobnom odbere

Dodacie podmienky

Objednaný tovar Vám zašleme po skompletizovaní objednávky spolu s daňovým dokladom poštou na adresu vami uvedenú v objednávke. O prípadnej zmene adresy doručenia nás môžete informovať na tel. č. 0949255121 alebo e-maile: info@cd-lp.eu

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v množstve a v cene, aká bola uvedená v čase realizovania objednávky. Tovar bude odoslaný zákazníkovi do 2 pracovných dní. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru a poškodenie zavinené poštou.

Poštovné a balné

POŠTA: odber SR/ČR nad 30 eur zdarma

Dobierka SR

1 – 4 CD/1LP/3 € do 500g

5 – 8 CD/2-3LP/5 € do 1000g

9 – 15 CD/4-7LP/7 € do 2000g

Dobierka ČR

1 – 4 CD/1LP/5 € do 500g

5 – 8 CD/2-3LP/9 € do 1000g

9 – 15 CD/4-7LP/15 € do 2000g

* Bez dobierky SR

1 – 4 CD/1LP/2 € do 500g

5 – 8 CD/2-3LP/3,50 € do 1000g

9 – 15 CD/4-7LP/5 € do 2000g

* Bez dobierky ČR a zahraničie

1 – 4 CD/1LP7 € do 500g

5 – 8 CD/2-3LP/11 € do 1000g

9 – 15 CD/4-7LP/15 € do 2000g

*Paypal, platba kartou

Pre platbu do zahraničia (mimo SR a ČR), zvoľte anglickú verziu stránky

Reklamácie

Reklamácie nám môžete hlásiť prostredníctvom kontaktov uvedených vyššie, resp. v kolonke Kontakt. K reklamovanému tovaru vráteného poštou priložte sprievodný list s popisom závady na tovare. Pri oprávnenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový pokiaľ taký istý máme na sklade, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar.

Neprevzaté dobierky

V prípade opakovaného neprevzatia dobierkovej zásielky zákazníkom si www.cd-lp.eu vyhradzuje právo neposielať zásielku zákazníkovi, ktorý bude zapísaný na čiernu listinu nepreberačov (jeho meno nebude zverejnené na stránke). Ak si zákazník bude priať opäť poslať tú istú neprevzatú zásielku, www.cd-lp.eu bude od zákazníka požadovať platbu vopred na na účet, kde si www.cd-lp.eu pripočíta aj náklady spojené s vrátenou zásielkou a opätovným zaslaním zásielky.
Ak si zákazník z nejakého dôvodu zásielku na pošte nemôže prebrať (choroba, odcestovanie...) je potrebné o tejto skutočnosti bezokladne informovať na: info@cd-lp.eu alebo na tel. č.: 0949255121. Dodacie podmienky budú v tom prípade dohodnuté individuálne.

Po každom odoslaní zásielky, obdrží zákazník do mailu informáciu o expedovaní, ktorá obsahuje aj číslo balíka. Ak zákazník neobdrží oznámenie od Slovenskej pošty, že mu prišiel balík, s číslom balíka sa musí ísť informovať na poštu, ktorá je povinná mu podľa čísla zásielky balík vyhľadať a vydať.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu info@cd-lp.eu alebo telefonicky na čísle: 0949255121.

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja, na použitý tovar 12 mesiacov. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. www.cd-lp.eu

 

Ochrana osobných údajov e-shopu

 

 1. Firma Peter Gregor – PREDAJ HUDOBNÝCH NOSIČOV so sídlom Holíčska 23, 851 05 Bratislava, IČO: 46008934 , zapísaná na Obvodným úradom v Bratislave číslo živnostenského registra: (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.
 2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou Peter Gregor – PREDAJ HUDOBNÝCH NOSIČOV, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
  • Poskytovateľom služby CD-LP.EU, prevádzkovanej Jánom Ďurigom (IČO: 46059016), sídlom Veľkomoravská 2163/18, Trenčín, SR
  • Slovenská pošta a.s

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@cd-lp.eu
 2. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.cd-lp.eu, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
  • základné funkčnosti webových stránok.
 • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadačaalebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
  • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 1. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Peter Gregor
Holíčska 23, 851 05 Bratislava
info@cd-lp.eu
+421 949 255 121